Certyfikat EN 1090-2:2008+A1:2011

Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych.

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania dotyczące wykonania konstrukcji stalowych lub elementów wytwarzanych z następujących wyrobów hutniczych: wyrobów walcowanych na gorąco z gatunków stali nie wyższych niż S690; kształtowników i blach profilowanych na zimno z gatunków stali nierdzewnych nie wyższych niż S700 wyrobów formowanych na gorąco lub na zimno ze stali nierdzewnej austenitycznej, austenityczno-ferrytycznej i ferrytycznej; kształtowników zamkniętych formowanych na gorąco lub na zimno, znormalizowanych i profilowanych indywidualnie oraz kształtowników zamkniętych spawanych. Niniejsza Norma Europejska może być także stosowana do konstrukcji ze stali konstrukcyjnej gatunków nie wyższych niż S960, pod warunkiem że wykonanie zostanie dostosowane do kryteriów niezawodności i że zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe. Wymagania określono niezależnie od rodzaju i kształtu konstrukcji stalowej (np. budynki, mosty, elementy pełnościenne lub kratowe), łącznie z konstrukcjami narażonymi na zmęczenie lub oddziaływania sejsmiczne. Wyspecyfikowano je w odniesieniu do klas wykonania konstrukcji. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do konstrukcji zaprojektowanych według odpowiedniej części EN 1993. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elementów konstrukcyjnych i poszycia z blach zdefiniowanych w EN 1993-1-3. Niniejszą Normę Europejską stosuje się do elementów stalowych konstrukcji zespolonych zaprojektowanych według odpowiedniej części EN 1994. Niniejsza Norma Europejska może być stosowana do konstrukcji zaprojektowanych według innych reguł projektowania, pod warunkiem że te warunki wykonania są dla nich odpowiednie oraz, że zostaną określone wszystkie niezbędne wymagania dodatkowe. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje wymagań dotyczących odporności poszycia z blach na przenikanie wody lub powietrza.

serwisy dekpol